Персонал / Извори

landservislogo

 

 

 

 

ДООЕЛ Ланд - Сервис за реализација на целиот процес на чистење има постојан профил на обучен кадар со повеќегодишно искуство за чистење на слични простории со посебни барања. Услугите ги врши со свој работен обучен кадар или со превземање на персонал.

Извори на персонал: Ланд – Сервис по објавен оглас за потреба од вработени, прави интервју со заинтересираните лица, врши обука - теоретска и практична настава за начинот на извршување на работните обврскисогласно ISO стандардите (за управување со квалитет, заштита на животна средина и безбедност при работа) и методите пропишани за професионално чистење и однесување.

Персоналот кој што ја врши услугата чистење еспецијализиран, работоспособен, дискретен, доследен во работата и со добро однесување.

Ангажираниот персонал носи соодветна униформа со името и логото на Ланд - Сервис, исполнувајќи ги одредбите за хигиена и безбедност во согласност со спецификациите на OHSAS 18001:2007 и правилата за заштита од пожар.

Во случај на отсуство на персоналот од работа, Ланд - Сервис ке го замени потребниот број на работници како гаранција за правично и квалитетно спроведување на услугите.

ДООЕЛ Ланд - Сервис го вреднува правото на клиентот да побара отпуштање на вработен, во писмена форма каде што се наведни причините поради кои сe бара оваа промена.

v  Ланд - Сервис се обврзува за наплата на било која штета или дефект кој/а ке биде предизвикан/а од вработениот персонал при извршување на својата работа во Вашиот објект, доколку за тоа постои доказ или вината ја превземе вработениот персонал.

3

Land Servis Skopje, Land Servis Makedonija, Land Servis Macedonia, Cistenje Skopje, Cistenje Makedonija, Чистење Скопје, Чистење Македонија, Ланд Сервис Скопје, Ланд Сервис Македонија