КОРПОРАТИВНИ ВРЕДНОСТИ

Коорпоративните вредности на компанијата се базирани на принципи, верувања, ставови и искуства на високото раководство. Интегрирани се и се следат континуирано во сите ткива на компанијата.

Ø  Политика на еднаквост и различност

Еднакви можности при вработување, селекција, обука, раст и развој.

Длабока почит помегу различностите,  пол, националност, култура, вера, боја... помеѓу секој поединец.

Ø  Отворена фер и конструктивна интерна и екстерна комуникација

Отворена комуникација за осознавање на потребите на  клиентите,грижа и толеранција.

Одржување на социјален дијалог, доверба и чувство на припадност на сите вработени во тимот.

Ø  Тимска работа и иновативност

Горди вработени,со ентузијазам и работна атмосфера со отворен ум.

Ø  Ефикасност

Навремено и правилно извршување на услугите- ветување и одговорност кон клиентите.

Ø  Доверба

Успехот на компанијата зависи од способноста да изгради и да ја одржи довербата во бизнис релациите.