Ние се грижиме за целосна функционалност на објектите, безбедност и удобност во Вашето работно или приватно опкружување. Одделот за техничко одржување со нашите стручни екипи со специјализиран кадар од различни профили како и степен на образование (инжинери, техничари..) ги нуди следните услуги:

-   Електричарски работи
-   Водоинсталаторски работи
-   Молеро-фарбарски работи
-   Гипсарски
-   Столарски
-   Браварски

HAUS1 haus2 haus3