Машини и опрема за чистење

 

Ланд-Сервис ДООЕЛ е во постојан развој и континуирано ги следи промените на пазарот, согласно новоформираните потреби инвестира во примарните методи, со брзина и флексибилност и единствена цел задоволување на потребите и надминување на очекувањата на клиентите.

Во согласност со потребите на Вашата инфраструктура, Ланд-Сервис ќе ја обезбеди целокупната опрема и современи машини од последната генерација на производство од водечкиoт бренд TENNANT акредитирани според стандардите ISO 2001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Машините се сервисираат во редовни временски интервали, поради нивно непречено и континуирано функционирање. Тие се бесшумни и не предизвикуваат штета во просторот во кој што работат.

Алатот, материјалот и средствата за чистење се одбрани по ригорозен избор за вреднување во согласност со регулативите на Р.М и ЕУ, производствените дозволи и дозвола за пуштање во промет, како и ISO системите за управување со квалитет, заштита на животна средина и безбедност при работа, со кои Ланд - Сервис со апликативни намери излегува на пазарот и ги внесува во пракса.

Земајќи ја во предвид посебноста на Вашиот простор како и безбедноста, Ланд - Сервис го применува

МЕТОДОТ RASSAND:

Секогаш ке постои доволен број на крпи за чистење,со што ке биде овозможена нивна замена во моментот кога тоа ке биде потребно. Бројот на крпи кои се предвидени за употреба ке биде пропорционален со површините и состојбата на просторот каде што тие ке се користат.

Крпите за пребришување се со колор кодинг систем ( бои според намена)

ДООЕЛ Ланд - Сервис има сопствен возен парк со кој што одговорно ракува и наврмено ги испорачува услугите.

masinioprema